1. Hướng dẫn thanh toán khi nhận hàng

  • Bước 1: Chọn phương thức thanh toán
  • Bước 2: Chọn thanh toán khi nhận hàng
  • Bước 3: Kiểm tra thông tin
  • Bước 4: Xác nhận thanh toán

2. Vì sao tôi không thể chọn hình thức thanh toán khi nhận hàng ?
Bạn không thể lựa chọn hình thức thanh toán khi nhận hàng (gọi tắt là COD) do một trong các nguyên nhân sau:

  • Người bán không mặc định phương thức thanh toán sau .
  • Bạn có lịch sử bom hàng